Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Praktisk rådgivning

GAGN Consulting AS er et rådgivnings- og konsulentselskap bestående av seniorrådgivere med lang fartstid fra prosess- og vareproduserende industri, samt tjenesteytende næring.

GAGN Consulting tilbyr tjenester og strategisk planlegging som enkeltprosjekter eller som en del av en mer helhetlig utviklingsprosess for bedrifter der implementering og resultater står i fokus. Vi har et betydelig nettverk å spille på og kan påta oss oppdrag som krever stor kapasitet og/eller bred kompetanse. Vi leverer resultater i tett samarbeid med våre kunders organisasjon og tilstreber å bygge varige tillitsbaserte relasjoner.

Våre oppdragsgivere varierer fra små og mellomstore bedrifter til internasjonale konsern. Vi er også en pådriver innen forretningsutvikling/ rådgivning inn mot bransjer, nettverk og klynger. I GAGN Consulting AS har vi vår hovedvekt på gjennomføring og fungerer ofte som ledelsens ”verktøykasse”. Dette betyr at fokuset ligger på operasjonalisering av prosesser og prosjektgjennomføring er basert på analyser i forkant. GAGN Consulting sine erfarne rådgivere er godt skikket til å dekke de strategiske kompetanseområdene som gagner virksomheten.

Våre arbeidsprosesser bygger på at vi sammen med kunden erkjenner nåsituasjonen til virksomheten og setter de mål det er realistisk å strekke seg etter. For å sikre måloppnåelsen kartlegger, implementerer og målstyrer vi underveis for å sikre fremdrift og milepæler. Våre fagfelt og våre arbeidsprosesser visualiseres her:

Ta kontakt med våre rådgivere

Daniel Westervik
Konsulent
47 98 40 59 22
daniel@gagn.no
Gry Helene Stavseng
Prosjektleder Consulting
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no

Bedriftsrådgivning

Har du god oversikt over driverne bak de økonomiske realitetene som er førende for din virksomhet? Du har sikkert ofte hørt at suksessen ligger i detaljene. I GAGN har vi fokus på at virksomhetsstyringen bygger på god analyse og sunne forretningsmessige prinsipper.

Det er ofte at årsaken til virksomhetens suksess eller mangel på suksess ligger skjult i faktorer du har oversett. Har du avdekket hvor du skal rette blikket, er jobben å implementere styringssystemet som skal til for å få hele selskapet til å styre deretter. Milepæler synliggjør du etter hvert som de passeres og lønnsomheten vokser.

En sunn og god selskapsutvikling oppnår du når du hele tiden analyserer terrenget foran deg og foretar de nødvendige tilpasninger som skal til for å nå målet. GAGN Consulting har rådgivere med lang erfaring fra toppledelse og utvikling av suksessrike bedrifter. Vi er praktisk rettet og gjennom å jobbe tett med bedriftene legger vi vekt på implementering.

Vi er ærlige i forhold til utfordringene og mulighetene selskapet og forretningsmodellene står ovenfor, men vi sørger samtidig for at de lavthengende fruktene blir realisert løpende.

Organiasasjonsutvikling

Kan du si til deg selv at du har tatt ut potensialet som ligger i dine medarbeidere? Har du fått de til å spille på lag, slik at de har fått frem det beste i seg selv og sine kolleger? Har du etablert visjon, forretningsidé og verdier som definerer retningen for selskapet? I så fall, hvordan er eierskapet blant dine medarbeidere til selskapets vedtatte mål, strategi og visjon?

Organisasjonsutvikling handler for oss om hvordan du får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis. En organisasjonsutviklingsprosess skal få ledere og medarbeidere til å endre adferd for å oppnå organisasjonens mål. Kunsten er å lykkes med å etablere fremoverlente og modige ambisjoner, samtidig som man er tålmodig nok til å implementere.

Strategi: Vi sørger for at bedriften setter seg hårete men realistiske mål. Ledelse: Vi hjelper ledelsen til å holde tempoet mot målene. Organisasjon: Vi bidrar til at organisasjonen klarer å følge etter.

Organisasjonsutvikling ved hjelp fra GAGN Consulting vil alltid være praktisk rettet med vekt på virksomhetstilpasning og implementering.

Bedriftens helsesjekk

Når vi i GAGN bidrar til suksessfull bedriftsutvikling legger vi alltid først vekt på at bedriften må erkjenne behovet for forbedring.En god nåtidsanalyse danner grunnlaget for hvor skoen trykker og hvilke realistiske ambisjoner bedriften kan ha. Når fundamentet er lagt etableres strategiske mål for virksomheten. Deretter må handlingsplaner implementeres og eierskap forankres.

I GAGN Consulting synliggjør vi dette arbeidet med å stille 4 elementære men viktige spørsmål:Vet dere hvor dere er?Vet dere hvor dere skal? Vet dere hvordan dere skal komme dit?Hvordan sikrer dere at det er en motiverende reise for alle?Med erkjennelse, analyse og kartlegging som rettesnor bidrar vi i GAGN Consulting til suksessfull bedriftsutvikling der implementeringsevnen blir målt og står i sentrum.

Produktutvikling

Hvordan ser din produktstrategi ut, og porteføljen i forhold til denne? Hvordan er verdikjeden optimalisert i forhold til produktstrategien? Hvilken kompetanse er påkrevet, og har dere denne?

Produktenes livssyklus blir kortere og kortere. Dette setter krav til både produktutviklingsprosessene samt verdikjeden som skal håndtere dette. Avhengigheten mellom produktutvikling og verdikjede er ikke alltid like bevisst håndtert, men måten dette blir håndtert på kan skille mellom suksess eller ikke. Store kostnader kan spares ved å se helhetlige sammenhenger mellom bedriftens produktutvikling og dens egen verdikjede da de er direkte avhengige av hverandre og har stor strategisk betydning.

Hvordan ser din produktstrategi ut og porteføljen i forhold til denne? Hvordan er din verdikjede optimalisert i forhold til produktstrategien? Hvilken kompetanse er påkrevet for å drifte dette, og har dere denne?

GAGN Consulting har rådgivere med lang driftserfaring innenfor både produktutviklingsprosesser samt optimalisering av verdikjeder. I våre prosjekter går vi konkret til verks for å løse bedriftens utfordringer innenfor begge disse områdene og dette gjøres tett sammen med etablert organisasjon

Prosesskartlegging

Prosessene i dagens bedrifter er i mange tilfeller vesentlig mer omfattende og komplekse enn tidligere. De involverer gjerne både interne og ekserne aktører og det er ofte krevende å klare å se det ‘’totale bildet’’. Vi i GAGN Consulting bidrar til at dette bildet blir beskrevet, erkjent og forstått, og prosesskartlegging er som regel alltid en del av vår leveranse. Dette gjøres for å sikre av at bedriften erkjenner sin nå-situasjon og at de er bevisst på hvordan den helhetlige prosessen fungerer. Prosesskartet som viser nå-situasjonen danner alltid grunnlaget for utviklingsarbeidet for å etablere en ny og forbedret fremtidsrettet prosess.

I all prosesskartlegging er det helt påkrevet at en involverer store deler av organisasjonen da alle prosesser er en kombinasjon av mennesker og verktøy i en eller annen sammenheng.  Basert på at det da alltid er avvik mellom nå-situasjon og ønsket situasjon etableres det prosjektplaner, med milepæler og aktiviteter, som er helt sentral i det videre implementeringsarbeidet.  Det er flere metoder som kan bruke i prosesskartleggingen men som regel bruker vi verktøy der muligheten for visualisering og beskrivelser helt ned på metadatanivå bidrar til å skape en god forståelse blant bedriftens ansatte.

Salgsutvikling

Lurer du på hvilket markedspotensial dine produkter har? Har du lykkes med salg i ditt kjente marked, men er usikker på hvordan du skal lykkes med lønnsom vekst gjennom å angripe nye markeder? Hvordan skal salgsstrategien bygge opp under markedsstrategien? Hvilke vurderinger må du gjøre og hvilke hensyn skal du ta når du skal lykkes i et internasjonalt marked? Hvordan skal dere lykkes både med å selge og samtidig levere det dere skal selge?

Salgs- og markedsarbeidet henger tett sammen med utviklingen av hele virksomheten. Alt må spille på lag for at kunden skal velge dine produkt eller tjenester. Du må ha oversikt over alle interne og eksterne faktorer som grenser opp imot din virksomhet når du definerer din salgsstrategi. 

Når salgs- og markedsstrategien er lagt handler det om å omsette dette i praksis. Riktig kunnskap skal matches med riktige egenskaper og resultatene skal løpende måles.  

Gjennom å bryte salgsmålene ned til konkrete handlingsplaner sikrer du at individuelle suksesser bidrar til at også selskapet når sine overordnede salgsmål.

Våre rådgivere i GAGN Consulting har solid erfaring med salg og markedsføring både i hjemmemarked og gjennom internasjonalisering. Vi anvender våre salgs- og markedserfaringer og vår kunnskap om produktutvikling til at salgsutviklingen spiller på lag med resten av verdikjeden.

Ta kontakt med våre rådgivere

Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no

Prosjektledelse

Gagn Consulting har dyktige konsulenter med bred erfaring fra prosjektledelse og prosjektkoordinering. Vi bistår våre klienter med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte og med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder.

Gagn kan lede enkeltprosjekter, men også være en ressurs som hjelper bedriften med å styre programmer eller håndtere en portefølje med prosjekter. 

Vi har, gjennom deltakelse i store prosjekter til offentlig og privat sektor, opparbeidet tung og bred prosjektledelseskompetanse, men vil alltid skalere tilnærming og metodikk til kundens størrelse og modenhet innen prosjektgjennomføring. Våre prosjekter kjennetegnes av å bli levert på tid og innenfor avtalte rammer.Vi bruker til daglig vår prosjektledererfaring til å bistå både små og store kunder i forbindelse med alt fra valg og implementering av IKT-løsninger til omstillings- og organisasjonsutviklingsprosjekter. Vi gjennomfører også ekstern kvalitetssikring av prosjekter.

Ta kontakt med våre rådgivere

Daniel Westervik
Konsulent
47 98 40 59 22
daniel@gagn.no
Gry Helene Stavseng
Prosjektleder Consulting
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no

IT og Telecom

IT er en avgjørende del av alle prosesser og verdikjeder. Det er derfor viktig å ha en IT-strategi og handlingsplan som er forankret i den totale strategien til bedriften.

Intern IT-kompetanse i bedrifter er varierende, og mange har ikke mulighet eller ønske om å ha dette internt i organisasjonen selv. Daglig drift, tjenesten i sin helhet og support kan settes bort til en tredjepart, men ledelsen må ha oversikt over kritiske faktorer og kunne stole på at de forskjellige leverandørene leverer i henhold til bedriftens behov.

GAGN Consulting kan blant annet hjelpe din bedrift til å få den nødvendige oversikten og tryggheten gjennom IT-kartlegging og IT-prosjektledelse. Vi er leverandøruavhengig for å sikre integritet og kunne stå fritt i valg av den beste løsningen for deg som kunde.

IT-prosjektledelse

GAGN Consulting AS kan hjelpe din bedrift til å få den nødvendige oversikten og tryggheten gjennom en IT-kartlegging. Et godt utgangspunkt for å vurdere behov for IT-kartlegging er å stille følgende spørsmål: Å gjennomføre prosjekt innen IT, det være seg utvikling, innkjøp eller infrastruktur, kan være svært krevende om bedriften ikke innehar tilstrekkelig fagkompetanse og ressurser. Fallgruvene er mange. Ofte opplever man at IT-prosjekter blir langt dyrere enn først antatt, og prosessen kan fremstå som krevende og frustrerende. Det kan være mange ulike årsaker til dette, men noe vi ofte ser går igjen er: Utilstrekkelig spesifikasjonsarbeid, samt uformelle krav og forventninger. 

Sviktende kommunikasjon og dårlig teknisk formuleringsevne mellom kunde og leverandør. Undervurdering av internt behov for ressursbruk.Manglende plan og gjennomføring knyttet til test og implementasjon. Manglende plan og gjennomføring knyttet til opplæring og endringsledelse. GAGN Consulting kan tilby rådgivere med mange års erfaring innen ledelse av IT-prosjekter; alt fra mindre sourcing-prosjekter til store ERP-prosjekter. Vi kan fungere som bedriftens prosjektleder fra begynnelse til slutt, eller komme inn i faser der det er behov for ekstra ressurser.

Anskaffelse og Implementasjon

Anskaffelse og implementasjon av et IT-system er en krevende prosess som bl.a. forutsetter riktig kompetanse og ressurser for å oppnå et vellykket resultat. GAGN Consulting har IT-rådgivere som har lang erfaring med innføring av IT-systemer. Vi kan bistå i hele løpet fra a til å: Gjøre nødvendig kartlegging og analyse. Velge riktig system og avdekke potensialet for samspillet mot eksisterende systemer. Spesifisere og designe løsning i samarbeid med brukerne. Finne riktig leverandør og driftsmodell. Være prosjektleder for implementering inkl. test, opplæring og drift/endringsledelse.

GAGN Consulting har god kjennskap til aktuelle leverandører og deres styrker og svakheter. Dette bidrar til ytterligere å sikre gode leveranser der vi er i førersetet. Vi har spisskompetanse innen implementering og bruk av samhandlingssystemer basert på for eksempel Microsoft SharePoint.

IT-helsesjekk

GAGN Consulting AS kan hjelpe din bedrift til å få den nødvendige oversikten og tryggheten gjennom en IT-kartlegging. Et godt utgangspunkt for å vurdere behov for IT-kartlegging er å stille følgende spørsmål:Sårbarhet - Hvordan påvirker det oss om IT-systemene blir utilgjengelig i mer enn noen timer eller dager? En kartlegging gjennomgår hvilke rutiner og systemer som skal sørge for å sikre nødvendig oppetid for bedriften, samt om disse er gode nok.

Ta kontakt med våre rådgivere

Daniel Westervik
Konsulent
47 98 40 59 22
daniel@gagn.no
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no