Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Bedriftsrådgivning

Har du god oversikt over driverne bak de økonomiske realitetene som er førende for din virksomhet? Du har sikkert ofte hørt at suksessen ligger i detaljene. I GAGN har vi fokus på at virksomhetsstyringen bygger på god analyse og sunne forretningsmessige prinsipper.

Det er ofte at årsaken til virksomhetens suksess eller mangel på suksess ligger skjult i faktorer du har oversett. Har du avdekket hvor du skal rette blikket, er jobben å implementere styringssystemet som skal til for å få hele selskapet til å styre deretter. Milepæler synliggjør du etter hvert som de passeres og lønnsomheten vokser.

En sunn og god selskapsutvikling oppnår du når du hele tiden analyserer terrenget foran deg og foretar de nødvendige tilpasninger som skal til for å nå målet. GAGN Consulting har rådgivere med lang erfaring fra toppledelse og utvikling av suksessrike bedrifter. Vi er praktisk rettet og gjennom å jobbe tett med bedriftene legger vi vekt på implementering.

Vi er ærlige i forhold til utfordringene og mulighetene selskapet og forretningsmodellene står ovenfor, men vi sørger samtidig for at de lavthengende fruktene blir realisert løpende.

Organiasasjonsutvikling

Kan du si til deg selv at du har tatt ut potensialet som ligger i dine medarbeidere? Har du fått de til å spille på lag, slik at de har fått frem det beste i seg selv og sine kolleger? Har du etablert visjon, forretningsidé og verdier som definerer retningen for selskapet? I så fall, hvordan er eierskapet blant dine medarbeidere til selskapets vedtatte mål, strategi og visjon?

Organisasjonsutvikling handler for oss om hvordan du får en organisasjon til å fungere optimalt gjennom å gjøre strategi om til målrettet praksis. En organisasjonsutviklingsprosess skal få ledere og medarbeidere til å endre adferd for å oppnå organisasjonens mål. Kunsten er å lykkes med å etablere fremoverlente og modige ambisjoner, samtidig som man er tålmodig nok til å implementere.

Strategi: Vi sørger for at bedriften setter seg hårete men realistiske mål. Ledelse: Vi hjelper ledelsen til å holde tempoet mot målene. Organisasjon: Vi bidrar til at organisasjonen klarer å følge etter.

Organisasjonsutvikling ved hjelp fra GAGN Consulting vil alltid være praktisk rettet med vekt på virksomhetstilpasning og implementering.

Bedriftens helsesjekk

Når vi i GAGN bidrar til suksessfull bedriftsutvikling legger vi alltid først vekt på at bedriften må erkjenne behovet for forbedring.En god nåtidsanalyse danner grunnlaget for hvor skoen trykker og hvilke realistiske ambisjoner bedriften kan ha. Når fundamentet er lagt etableres strategiske mål for virksomheten. Deretter må handlingsplaner implementeres og eierskap forankres.

I GAGN Consulting synliggjør vi dette arbeidet med å stille 4 elementære men viktige spørsmål:Vet dere hvor dere er?Vet dere hvor dere skal? Vet dere hvordan dere skal komme dit?Hvordan sikrer dere at det er en motiverende reise for alle?Med erkjennelse, analyse og kartlegging som rettesnor bidrar vi i GAGN Consulting til suksessfull bedriftsutvikling der implementeringsevnen blir målt og står i sentrum.

Produktutvikling

Hvordan ser din produktstrategi ut, og porteføljen i forhold til denne? Hvordan er verdikjeden optimalisert i forhold til produktstrategien? Hvilken kompetanse er påkrevet, og har dere denne?

Produktenes livssyklus blir kortere og kortere. Dette setter krav til både produktutviklingsprosessene samt verdikjeden som skal håndtere dette. Avhengigheten mellom produktutvikling og verdikjede er ikke alltid like bevisst håndtert, men måten dette blir håndtert på kan skille mellom suksess eller ikke. Store kostnader kan spares ved å se helhetlige sammenhenger mellom bedriftens produktutvikling og dens egen verdikjede da de er direkte avhengige av hverandre og har stor strategisk betydning.

Hvordan ser din produktstrategi ut og porteføljen i forhold til denne? Hvordan er din verdikjede optimalisert i forhold til produktstrategien? Hvilken kompetanse er påkrevet for å drifte dette, og har dere denne?

GAGN Consulting har rådgivere med lang driftserfaring innenfor både produktutviklingsprosesser samt optimalisering av verdikjeder. I våre prosjekter går vi konkret til verks for å løse bedriftens utfordringer innenfor begge disse områdene og dette gjøres tett sammen med etablert organisasjon

Prosesskartlegging

Prosessene i dagens bedrifter er i mange tilfeller vesentlig mer omfattende og komplekse enn tidligere. De involverer gjerne både interne og ekserne aktører og det er ofte krevende å klare å se det ‘’totale bildet’’. Vi i GAGN Consulting bidrar til at dette bildet blir beskrevet, erkjent og forstått, og prosesskartlegging er som regel alltid en del av vår leveranse. Dette gjøres for å sikre av at bedriften erkjenner sin nå-situasjon og at de er bevisst på hvordan den helhetlige prosessen fungerer. Prosesskartet som viser nå-situasjonen danner alltid grunnlaget for utviklingsarbeidet for å etablere en ny og forbedret fremtidsrettet prosess.

I all prosesskartlegging er det helt påkrevet at en involverer store deler av organisasjonen da alle prosesser er en kombinasjon av mennesker og verktøy i en eller annen sammenheng.  Basert på at det da alltid er avvik mellom nå-situasjon og ønsket situasjon etableres det prosjektplaner, med milepæler og aktiviteter, som er helt sentral i det videre implementeringsarbeidet.  Det er flere metoder som kan bruke i prosesskartleggingen men som regel bruker vi verktøy der muligheten for visualisering og beskrivelser helt ned på metadatanivå bidrar til å skape en god forståelse blant bedriftens ansatte.

Salgsutvikling

Lurer du på hvilket markedspotensial dine produkter har? Har du lykkes med salg i ditt kjente marked, men er usikker på hvordan du skal lykkes med lønnsom vekst gjennom å angripe nye markeder? Hvordan skal salgsstrategien bygge opp under markedsstrategien? Hvilke vurderinger må du gjøre og hvilke hensyn skal du ta når du skal lykkes i et internasjonalt marked? Hvordan skal dere lykkes både med å selge og samtidig levere det dere skal selge?

Salgs- og markedsarbeidet henger tett sammen med utviklingen av hele virksomheten. Alt må spille på lag for at kunden skal velge dine produkt eller tjenester. Du må ha oversikt over alle interne og eksterne faktorer som grenser opp imot din virksomhet når du definerer din salgsstrategi. 

Når salgs- og markedsstrategien er lagt handler det om å omsette dette i praksis. Riktig kunnskap skal matches med riktige egenskaper og resultatene skal løpende måles.  

Gjennom å bryte salgsmålene ned til konkrete handlingsplaner sikrer du at individuelle suksesser bidrar til at også selskapet når sine overordnede salgsmål.

Våre rådgivere i GAGN Consulting har solid erfaring med salg og markedsføring både i hjemmemarked og gjennom internasjonalisering. Vi anvender våre salgs- og markedserfaringer og vår kunnskap om produktutvikling til at salgsutviklingen spiller på lag med resten av verdikjeden.

Ta kontakt med våre rådgivere

Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no